Általános üzleti feltételek§ 1 Érvényesség
Az ALBUMO Kft., Kasalova 19, 949 01 Nyitra (a továbbiakban: ALBUMO Kft.) és az ügyfélre a megrendeléskor érvényes és az interneten közzétett alábbi feltételek vonatkoznak. Online megrendelés céljából az Ügyfél ezeket az Általános Üzleti Feltételeket tárolhatja számítógépén és / vagy kinyomtathatja azokat. ALBUMO Kft. a megrendelések végrehajtásához saját infrastruktúráját és szoftverét használja. A megrendelések feldolgozása érdekében a cég belső rendszere csak a megrendelés feldolgozásához szükséges személyes és kép adatokat továbbítja.

§ 2 Szerződéses partner
Z
Az ügyfél szerződéses partnere az ALBUMO Kft. székhelye: Nyitra, Kasalova 19.


§ 3 A szerződés megkötése
Az ügyfél megrendelte az ALBUMO Kft.-től a digitális fotótermékek gyártását (továbbiakban: "termékek"). A szerződés megkötöttnek számít, miután az ALBUMO Kft. e-mailben megerősíti a megrendelést, amelyet az ALBUMO Kft.-től rendelt az ügyfél az ALBUMO rendszeren keresztül.


§ 4 Árak
A termék átadása a szerződés megkötésének napján érvényes árakon történik, amelyek a www.ALBUMO.hu weboldalon vannak feltüntetve. Az ár tartalmazza a megrendelés értékét és a szállítási költségeket, beleértve az összes adót és egyéb ár-összetevőket. Az árak euróban vannak megadva. Az ár tartalmazza a jelenlegi forgalmi adót (ÁFA). Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokba történő szállítás esetén a kivetendő további vámtételek nem ruházhatók át az ALBUMO Kft.-re. Az egyéb vámdíjakat az Ügyfél viseli.


§ 5 Visszavonási jog, visszaigénylési jog
A megrendelés visszavonásának joga kizárt, mivel a fényképeket az ügyfél különleges követelményeinek megfelelően készítették, és kizárólag a személyes használatra hoztak létre.


§ 6 Szállítás, kézbesítés
A megrendelés kézbesítésére vagy átvételére a weboldalon szereplő rendelkezésekkel összhangban kerül sor, mindaddig, amíg az Ügyfél és az ALBUMO Kft. nem dönt másként. Az átlagos szállítási idő 10 munkanap, de a aktuális gyártási kapacitásnak megfelelően meghosszabbodhat. A maximális kézbesítési határidő 30 nap. Az ALBUMO Kft. részleges kézbesítésre jogosult. A szállítás késése az ALBUMO Kft. nem jogosítja fel az ügyfelet kártérítésre, hacsak nincs bizonyíték az ALBUMO Kft. által elkövetett súlyos gondatlanságra vagy szándékosságra. Abban az esetben, ha az szerződő felek megállapodtak abban, hogy az ügyfél a megrendelését személyesen veszi át, köteles a terméket az általa megadott címen a lehető leghamarabb átvenni. Az ALBUMO Kft. köteles a terméket - a megrendelés átvételére vonatkozó emlékeztető küldése után megőrizni legfeljebb 2 hónapig.


§ 7 Fizetés
A megrendelés kifizetése készpénzben történik a cég székhelyén, átutalással, hitelkártyával vagy szerződéses partnereken keresztül.

§ 8 Tulajdonjog fenntartása
A termékek továbbra is az ALBUMO Kft. tulajdonában maradnak, mindaddig, amíg az azonos megrendelésből származó összes termék kifizetésére nem kerül sor.


§ 9 Jótállás

A termékek hibásnak számítanak, ha nem felelnek meg a fényképek vagy más fotótermékek digitális előhívásának és feldolgozásának műszaki előírásainak. A gyártó fenntartja a jogot a méretek gyártási toleranciájú termékek előállítására - a szállított anyagok adaptálva lesznek a fotótermékek gyártásának technológiai folyamataihoz (különösen a fényképek levágásához, automatikus színjavításhoz). Az ügyfél köteles az áru kiszállítása után azonnal, de legkésőbb a kézhez vételtől számított 14 napon belül a nyilvánvaló hibákról jelentést tenni. A nyilvánvaló hibák későbbi jelentése kizárt. A rejtett hibákat a felfedezést követően azonnal, de legkésőbb a törvényben meghatározott hat hónapos garanciaidőn belül szükséges jelenteni. Az ALBUM Kft. rendelkezik a panaszkezelés sikeres megoldása utáni pótszállítási joggal. Csak abban az esetben, ha a pótkézbesítés nem lehetséges vagy hibás, az ügyfél jogosult a szerződés felmondására vagy az árkedvezményre. A jótállást a kereskedelmi jogszabály szabályozza. A szállítás során keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget.


§ 10 Fellelőség vállalás
Az ALBUMO Kft. felelősséget vállal a termékeken létrejött károkért a megrendelés elküldéséig. Az Ügyfél további követelései a jogi címétől függetlenül kizártak. Az ALBUMO Kft. nem vállal felelősséget az ügyfél adathordozóin keletkezett károkért vagy elvesztésért vagy az ALBUMO Kft. elektronikus átviteli útvonalakon és elektronikus hálózatokon történő károkért. Az ALBUM Kft. nem garantálja a termékek tulajdonságait. Az ígért tulajdonságokat csak akkor garantálja, ha az ALBUMO Kft. kifejezetten és írásban tett ilyen ígéretet. A felelősség fenti korlátozása nem vonatkozik az ALBUMO Kft. súlyos gondatlansága vagy szándékos viselkedése esetén.


§ 11 Adatvédelem, adatbiztonság
Az Ügyfél ismertetve volt és egyetért azzal, hogy a megrendelés végrehajtásához és archiválásához szükséges személyes adatokat adathordozón tároljuk. Az ügyfél hozzájárul a személyes adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához. Ez a feldolgozás az adatvédelmi jogszabály betartásával zajlik. Az ALBUMO Kft. az összes adatot bizalmasan kezeli. Az Ügyfélnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását. Az ALBUMO Kft. fellebbezés esetén vállalja, hogy haladéktalanul törli a személyes adatokat, kivéve, ha a megrendelés még nem került feldolgozásra. Az ALBUMO Kft. a megrendelés tételekor feltételezi, hogy az ügyfél a munka kézbesítése után is biztonsági másolatot készít a nyilvántartásáról. Az ALBUMO Kft. nem készít biztonsági másolatot az ügyfél által megadott adatokról. Az ügyfél által küldött kép adatokat a megrendelés teljesítése után automatikusan törlésre. Kivételt képeznek azok a képadatok, amelyeket az ügyfél kérésére archiválunk.§ 12 Szerzői jog, büntetőjog

Az átadott képfájlok tartalmáért kizárólag az ügyfél felel. Az ALBUMO Kft.-nek átadott összes munkánál, valamint az archiválás során mentett képadatoknál feltételezzük, hogy az ügyfél rendelkezik a szükséges védjeggyel, szerzői vagy egyéb jogokkal. Ezen jogok megsértésének következményeit az ügyfél viseli. A megrendelés megadásával egyidejűleg az ügyfél kijelenti, hogy az átadott képfájlok tartalma nem sérti a büntető jogszabályt, különösen a gyermekpornográfia elterjedésére vonatkozó szabályokat. Ha az ALBUMO Kft. a nyilatkozat megsértését fedezi fel, erről haladéktalanul értesíti az illetékes bűnüldöző hatóságokat.

§ 13 A teljesítés helye, székhelye és az alkalmazandó jog

A szerződéses viszonyból származó összes kötelezettség teljesítésének helye az ALBUMO Kft. székhelye. Az üzleti kapcsolatokkal kapcsolatos jogvitákban csak a szlovák jogrend alkalmazandó. Ha az ügyfélnek a kereset benyújtásakor nincs székhelye vagy állandó lakhelye Szlovákiában, a bíróság székhelye Nyitra.


§ 14 Salvatori záradék

Ha ezen Általános szerződési Feltételek és / vagy a kiegészítő szerződés egyedi rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelené válnak, a fennmaradó rendelkezések érvényességét nem érintik, mindkét félre érvényesek maradnak. Egyetlen rendelkezés érvénytelenítése esetén mindkét szerződő fél igyekszik új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához a lehető legközelebb áll, a kölcsönös érdekeket figyelembe véve.

§ 15 Kapcsolattartási adatok

Üzleti név: ALBUMO Kft.
Székhely: Kasalova 19, 949 01 Nyitra
Statisztikai számjel: 47 894 415
Az ALBUMO Kft. cég a Nyitra Kerületi Bíróság cégnyilvántartásában található, 37959 / N sz. alatt.
Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)
SOI Nitra Régió Felügyelete

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nyitra 1
Termékkontroll és fogyasztóvédelem Tanszék
tel. sz.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax sz.: 037/ 7720 024


ALBUMO.hu panaszkezelés folyamata


ALBUMO Kft, Kasalova 19, 949 01 Nyitra, Statisztikai számjel: 47 894 415,
e-mail: ugyfelszolgalat@ALBUMO.hu, www.ALBUMO.hu

A panaszkezelési eljárás szabályozza az ALBUMO Kft. beszállítói jogait és kötelezettségeit, valamint ügyfelei megrendeléseinek feldolgozásával (fénykép termékek készítése) kapcsolatos panaszok területén, a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvény és a Fogyasztóvédelmi törvény alapján.1. Cikk
Ügyfélpanasz elfogadása

1.1 Az Ügyfél köteles a feldolgozott megrendelések hibáival kapcsolatos jogait (melyek az ALBUMO, Kft. mulasztásából származnak) személyesen, elektronikusan vagy a kézbesítő cégen keresztül írásban érvényesíteni a cég székhelyén.
1.2 A panasztételi eljárás során az ügyfél köteles valós adatokat tájékoztatni a hibákról (helytelen mennyiség, rossz minőség, rendelés elvesztése vagy egyéb hibák). Ha a hibát nem lehet azonnal eltávolítani, és ha mindkét fél másként nem állapodik meg, akkor az Ügyfél köteles a hibával kapcsolatban minden szükséges információt írásban megadni.
/ Panaszlevél /
1.3 A hiba jellegétől függően az ügyfél köteles a hiányos megrendelést a fizetési igazolással és a kitöltött panasz levéllel együtt benyújtani.
1.4 Ha a panaszlevelet személyesen kézbesítik, azt az ALBUMO Kft. elfogadó alkalmazottja fogja megerősíteni.
1.5 Ha a panasz hamis információkat tartalmaz, vagy ha azt a 2.1. pontban említett követelés benyújtási határidőjének lejárta után nyújtják be, indokolatlannak fog minősülni.

1.6 Ha a fogyasztó nem volt elégedett a panasz megoldásával, vagy ha a fogyasztó kártérítéssel fordult az eladó felé, és nem volt elégedett azzal, ahogyan az eladó rendezte a panaszt, vagy ha gyanakszik, hogy az eladó megsértette jogait, a fogyasztónak joga van kártérítést kérni az eladótól. Ha az eladó erre a kérelemre nemleges választ ad, vagy a feladástól számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezési egységhez fordulni. Az alternatív vitarendezés egysége a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Prievozská 32, P.O. Box 5., 820 07 Pozsony 27, ill. egy másik, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által fenntartott alternatív vitarendezési szervezetek listáján nyilvántartásba vett, felhatalmazott jogi személy (a lista elérhető a www.mhsr.sk oldalon). A fogyasztónak joga van választani az alternatív vitarendezési egységek közül. A fogyasztó az ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési platformot használhatja a vita alternatív megoldásának benyújtására.

2. Cikk
A panaszok benyújtásának és kezelésének határideje
2.1 Az ügyfél köteles indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni a feldolgozott megrendelés hibáit, miután lehetőséget kapott az áru ellenőrzésére, de legkésőbb az áru kézbesítésétől számított 12 hónapon belül.
2.2 A feldolgozott szerződések hiányosságaiért való felelősség megszűnik, kivéve, ha azokat a fenti 2.1. pontban említett időszakon belül gyakorolták.
2.3 Azok a panaszok, amelyek a gyártott vagy vásárolt termékek minőségével kapcsolatosak, az ALBUMO Kft. székhelyén vannak átvéve és továbbítva a társaság panaszok osztályához felülvizsgálat céljából. A panaszokat 30 napon belül rendezik.

3. Cikk
A panasz indokoltságának feltételei

3.1 Az ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a feldolgozáshoz kapott háttéradatok – fényképek, nem megfelelő minőségűek, akkor az ALBUMO Kft. fenntartja a jogot a panasz későbbi elutasítására.

4.Cikk
Indokolt panaszokból származó jogok

4.1 Abban az esetben, ha a panasz osztály elfogadja a panaszt a 3. cikk alapján, a fenti 2.3. pontban említett határidőn belül, a kár kijavítására kerül sor, főleg a helytelen mennyiség, formátum vagy a termék véletlenszerű cseréje, ezt követően pedig átadják az ügyfélnek.

5. Cikk
Záró rendelkezések


5.1 Jelen Panaszszabályok célja az Ügyfél jogainak és jogos érdekeinek megfelelő és időben történő védelmének biztosítása. Ezért alapvető fontosságú, hogy az ügyfél panaszjogai, időben és a panaszkezelési eljárásban megállapított eljárásnak megfelelően történjen, tiszteletben tartva az összes érdekelt fél kölcsönös jogait és kötelezettségeit, és biztosítva a szükséges együttműködést.
5.2 E panaszkezelési eljárást az ALBUMO Kft. igazgatótanácsa megvitatta és jóváhagyta.
5.3 Kérdéseit az ALBUMO Kft., Kasalova 19 , 949 01 Nyitra címre kézbesítheti, e-mail: ugyfelszolgalat@ALBUMO.hu, www.ALBUMO.hu